Securitate si sanatate in munca - Prezentare


Prin aceste servicii, Munceste-sigur.ro se ofera :

Sa acorde prestatorului consultanta si asistenta de specialitate.
Sa efectueze instruirea introductiv-generala (la angajare) conform tematicii, testarea scrisa a personalului  participant si sa consemneze in fisa de instructaj
Participa la identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pe locuri de munca/posturi de lucru.
Sa elaboreze, sa indeplineasca, sa monitorizeze si sa actualizeze permanent planul de prevenire si protectie dupa evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Sa elaboreze instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale societatii beneficiare, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru si sa le difuzeze in societatea beneficiara numai dupa ce au fost aprobate de catre reprezentantii acesteia.
Sa instiinteze in scris beneficiarul si sa faca propuneri privind atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate.
Sa verifice insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului.
Sa intocmeasca un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, dupa punerea la dispozitie a documentatiei tehnice pentru echipamentele de munca.
Sa elaboreze tematici pentru toate fazele de instruire, sa stabileasca, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, sa asigure informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sa verifice insusirea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite.
Sa intocmeasca planul de actiune in caz de pericol grav si iminent si sa instruiasca toti lucratorii pentru aplicarea lui.
Sa stabileasca zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, sa stabileasca tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
Sa elaboreze programul de instruire-testare la nivel de societate beneficiara.
Sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
Sa monitorizeze functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.
Sa verifice starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
Sa efectueze controale interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a beneficiarului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.
Sa identifice echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societatea beneficiara si sa intocmeasca necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor H.G. nr.1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
Sa urmareasca intretinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite
A participa la cercetarea evenimentelor in calitate de membru al comisiei de cercetare.
Sa urmareasca si sa informeze beneficiarul cu privire la realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
Sa elaboreze si propuna conducerii societatii beneficiare forma deciziilor interne privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de legislatia in vigoare.
Sa tina evidenta echipamentelor, a zonarii corespunzatoare, se asigura/urmareste ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor H. G. nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
Sa propuna formulari ale clauzelor contractuale privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu partenerii sai de catre societatea beneficiara, inclusiv cu cei straini.


Constantin Paduraru
Munceste-Sigur.ro

Mobil: 0741.250.465
Email: paduraru@munceste-sigur.ro